Zásady ochrany osobných údajov

graphical divider

Dátum účinnosti: 1. mája 2018

Virtuse Xchange Pte. Ltd. (ďalej len „nás“, „my“ alebo „náš“) prevádzkuje webovú stránku https://virtuse.com/ (ďalej len „služba“).

Táto stránka vás informuje o našich zásadách týkajúcich sa zhromažďovania, používania a zverejňovania osobných údajov pri používaní našej služby a o možnostiach, ktoré máte v súvislosti s týmito údajmi.

Vaše údaje používame na poskytovanie a vylepšovanie služby. Používaním služby súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií v súlade s touto politikou. Pokiaľ nie je v týchto Zásadách ochrany osobných údajov definované inak, majú pojmy použité v týchto Zásadách ochrany osobných údajov rovnaký význam ako v našich Zmluvných podmienkach, ktoré sú dostupné z adresy https://virtuse.com/

Definícia

Služba

Služba je https://virtuse.exchange/ webová stránka prevádzkovaná spoločnosťou Virtuse Xchange Pte. Ltd.

Osobné údaje

Osobné údaje znamenajú údaje o žijúcej osobe, ktorú možno identifikovať z týchto údajov (alebo z týchto a iných informácií, ktoré máme k dispozícií alebo pravdepodobne budeme mať k dispozícií).

Údaje o používaní

Údaje o používaní sú údaje zhromažďované automaticky buď generované použitím služby alebo zo samotnej infraštruktúry služieb (napríklad trvanie návštevy stránky).

Cookies

Cookies sú malé kúsky dát uložených vo vašom zariadení (počítač alebo mobilné zariadenie).

Správca údajov

Správca údajov je fyzická alebo právnická osoba, ktorá (buď samostatne alebo spolou alebo spoločne s inými osobami) určuje účely, na ktoré a akým spôsobom sa osobné údaje spracúvajú alebo majú spracovávať.
Na účely tejto politiky ochrany osobných údajov sme správcom vašich osobných údajov.

Spracovatelia údajov (alebo poskytovatelia služieb)

Spracovateľ údajov (alebo poskytovateľ služieb) je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá spracováva údaje v mene správcu údajov. Môžeme využívať služby rôznych poskytovateľov služieb na efektívnejšie spracovanie vašich údajov.

Subjekt údajov (alebo užívateľ)

Subjekt údajov je každý žijúci jednotlivec, ktorý využíva našu službu a je predmetom osobných údajov.

Zhromažďovanie a využitie informácií

Zhromažďujeme niekoľko rôznych druhov informácií na rôzne účely, aby sme vám mohli poskytovať a zlepšovať naše služby.

Typy zhromažďovaných údajov

Osobné údaje

Počas používania našej služby vás môžeme požiadať, aby ste nám poskytli určité informácie umožňujúce identifikáciu osôb, ktoré je možné použiť na kontaktovanie alebo identifikáciu („osobné údaje“). Informácie umožňujúce identifikáciu osôb môžu zahŕňať, ale nie sú obmedzené na:

 • Emailová adresa
 • Súbory cookie a údaje o používaní

Vaše osobné údaje môžeme použiť na to, aby sme vás kontaktovali prostredníctvom bulletinov, marketingových alebo propagačných materiálov a ďalších informácií, ktoré by vás mohli zaujímať. Môžete sa rozhodnúť, že od nás nebudete dostávať žiadne alebo všetky tieto správy, a to pomocou odkazu na odhlásenie alebo pokynov uvedených v e-maile, ktorý pošleme.

Údaje o používaní

Môžeme tiež zhromažďovať informácie o tom, ako sa k službe pristupuje a ako sa používa („Údaje o používaní“). Tieto údaje o používaní môžu obsahovať informácie, ako je adresa internetového protokolu vášho počítača (napr. Adresa IP), typ prehľadávača, verzia prehľadávača, stránky našej služby, ktoré navštevujete, čas a dátum vašej návštevy, čas strávený na týchto stránkach, jedinečné identifikátory zariadenia a ďalšie diagnostické údaje.

Údaje sledovacích cookies

Používame cookies a podobné sledovacie technológie na sledovanie aktivít v našej službe a uchovávanie určitých informácií.

Cookies sú súbory s malým množstvom údajov, ktoré môžu obsahovať anonymný jedinečný identifikátor. Súbory cookies sa odosielajú do prehliadača z webových stránok a ukladajú sa do vášho zariadenia. Ako sledovacie technológie sa tiež používajú signály, značky a skripty na zhromažďovanie a sledovanie informácií a na zlepšenie a analýzu našej služby.

Môžete dať svojmu prehliadaču pokyn, aby odmietol všetky súbory cookies alebo oznámil, kedy sa súbor cookie odosiela. Ak však súbory cookies neakceptujete, pravdepodobne nebudete môcť používať niektoré časti našej služby.

Príklady cookies, ktoré používame:

 • Cookies relácie. Na prevádzkovanie našej služby používame cookies relácie.
 • Cookies nastavenia. Používame cookies nastavenia na zapamätanie si vašich preferencií a rôznych nastavení.
 • Bezpečnostné Cookies. Bezpečnostné cookies používame na bezpečnostné účely.

Použitie údajov

Virtuse Xchange Pte. Ltd. zhromažďuje údaje na rôzne účely:

 • Poskytovanie a udržiavanie našej služby
 • Upozorňovanie na zmeny našej služby
 • Umožňovanie zúčastňovania sa na interaktívnych funkciách našej služby, keď sa tak rozhodnete
 • Poskytovanie zákazníckej podpory
 • Zhromažďovanie analýz alebo cenných informácií, aby sme mohli zlepšovať naše služby
 • Monitorovanie využívania našej služby
 • Zisťovanie technických problémov, ich predchádzanie a riešenie
 • Poskytovanie správ, špeciálnych ponúk a všeobecných informácií o iných tovaroch, službách a udalostiach, ktoré ponúkame, podobné tým, ktoré ste už zakúpili alebo požiadali, pokiaľ ste sa nerozhodli takéto informácie nedostávať.

Právny základ pre spracovanie osobných údajov podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR)

Ak ste z Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), Virtuse Xchange Pte. Ltd. právny základ pre zhromažďovanie a používanie osobných údajov opísaných v týchto zásadách ochrany osobných údajov, závisí od osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, a od konkrétneho kontextu, v ktorom ich zhromažďujeme.

Virtuse Xchange Pte. Ltd. môže vaše osobné údaje spracovávať, pretože:

 • Potrebujeme s vami uzavrieť zmluvu
 • Dali ste nám na to povolenie
 • Spracovanie je v našich oprávnených záujmoch a nie je potlačené vašimi právami
 • Dodržiavanie zákona

Uchovávanie údajov

Virtuse Xchange Pte. Ltd. si vaše osobné údaje uchová iba tak dlho, ako je to potrebné na účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Vaše osobné údaje budeme uchovávať a používať v rozsahu potrebnom na splnenie našich právnych záväzkov (napríklad, ak sme povinní uchovávať vaše údaje v súlade s platnými zákonmi), riešiť spory a presadzovať naše právne dohody a politiky.

Virtuse Xchange Pte. Ltd. si tiež uchová údaje o použití na účely internej analýzy. Údaje o používaní sa vo všeobecnosti uchovávajú na kratšie časové obdobie, s výnimkou prípadov, keď sa tieto údaje používajú na posilnenie bezpečnosti alebo zlepšenie funkčnosti našej služby, alebo sme zo zákona povinní uchovávať tieto údaje na dlhšie časové obdobia.

Prenos údajov

Vaše informácie, vrátane osobných údajov, sa môžu preniesť do počítačov umiestnených mimo vášho štátu, provincie, krajiny alebo inej vládnej jurisdikcie, kde sa môžu zákony o ochrane údajov líšiť od zákonov vašej jurisdikcie.

Ak sa nachádzate mimo Singapuru a rozhodnete sa nám poskytnúť informácie, upozorňujeme, že údaje vrátane osobných údajov prevádzame do Singapuru a spracovávame ich tam.

Váš súhlas s týmito zásadami ochrany osobných údajov, po ktorom nasledujete predloženie týchto informácií, predstavuje váš súhlas s týmto prenosom.

Virtuse Xchange Pte. Ltd. podnikne všetky kroky, ktoré sú primerane potrebné na zabezpečenie toho, aby sa s vašimi údajmi zaobchádzalo bezpečne a v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov a aby nedošlo k žiadnemu prenosu vašich osobných údajov do organizácie alebo krajiny, pokiaľ nebudú zavedené primerané kontroly vrátane bezpečnosti vašich údajov a ďalších osobných informácií.

Zverejňovanie údajov

Zverejňovanie informácií o presadzovaní práva

Za určitých okolností môže byť Virtuse Xchange Pte. Spoločnosť Ltd. požiadaná o zverejnenie vašich osobných údajov, ak to vyžaduje zákon alebo ako reakcia na platné žiadosti orgánov verejnej moci (napr. Súd alebo štátna agentúra).

Zákonné požiadavky

Virtuse Xchange Pte. Ltd. môže zverejniť vaše osobné údaje v dobrej viere a v presvedčení, že takéto kroky sú potrebné na:

 • Splnenie zákonnej povinnosti
 • Ochranu a obranu práv alebo majetku spoločnosti Virtuse Xchange Pte. Ltd.
 • Zabránenie alebo vyšetrenie možného priestupku v súvislosti so službou
 • Ochranu osobnej bezpečnosti používateľov služby alebo verejnosti
 • Ochranu pred právnou zodpovednosťou

Bezpečnosť údajov

Bezpečnosť vašich údajov je pre nás dôležitá, nezabudnite však, že žiadny spôsob prenosu cez internet alebo spôsob elektronického ukladania nie je 100% bezpečný. Aj keď sa snažíme používať komerčne prijateľné prostriedky na ochranu vašich osobných údajov, nemôžeme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť.

Vaše práva na ochranu údajov podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR)

Ak máte bydlisko v Európskom hospodárskom priestore (EHP), máte určité práva na ochranu údajov. Virtuse Xchange Pte. Ltd. si kladie za cieľ podniknúť primerané kroky, ktoré vám umožnia opraviť, zmeniť, odstrániť alebo obmedziť používanie vašich osobných údajov.

Ak si želáte byť informovaní o tom, aké osobné údaje o vás máme a ak chcete, aby boli odstránené z našich systémov, kontaktujte nás.

Za určitých okolností máte nasledujúce práva na ochranu údajov:

Právo na prístup, aktualizáciu alebo vymazanie informácií, ktoré o vás máme. Kedykoľvek je to možné, môžete pristupovať k svojim osobným údajom, aktualizovať ich alebo požiadať o ich odstránenie priamo v časti nastavenia účtu. Ak nemôžete vykonať tieto akcie sami, kontaktujte nás, aby sme vám pomohli.

Právo na opravu. Máte právo na opravu svojich informácií, ak sú tieto nepresné alebo neúplné.

Právo namietať. Máte právo namietať proti nášmu spracovaniu vašich osobných údajov.

Právo na obmedzenie. Máte právo požiadať, aby sme obmedzili spracovávanie vašich osobných údajov.

Právo na prenos údajov. Máte právo na poskytnutie kópie informácií, ktoré o vás máme, v štruktúrovanom, strojom čitateľnom a bežne používanom formáte.

Právo na odvolanie súhlasu. Máte tiež právo odvolať svoj súhlas kedykoľvek, keď sa Virtuse Xchange Pte. Ltd. odvoláva na váš súhlas so spracovaním vašich osobných údajov.

Predtým, ako požiadate o tieto práva, môžeme vás požiadať o overenie vašej totožnosti.

Máte právo podať sťažnosť orgánu pre ochranu údajov o našom zhromažďovaní a používaní vašich osobných údajov. Ďalšie informácie získate od miestneho orgánu na ochranu údajov v Európskom hospodárskom priestore (EHP).

Poskytovatelia služieb

Môžeme zamestnať spoločnosti tretích strán a jednotlivcov, aby sme uľahčili poskytovanie našich služieb („poskytovatelia služieb“), poskytovali služby v našom mene, vykonávali služby súvisiace so službami alebo pomáhali nám analyzovať spôsob využívania našej služby.

Tieto tretie strany majú prístup k vašim osobným údajom iba na účely vykonávania týchto úloh v našom mene a sú povinné ich nezverejňovať ani používať na žiadny iný účel.

Analytika

Môžeme používať služby tretích strán na monitorovanie a analýzu používania našej služby.

Google Analytics

Google Analytics je služba pre webovú analýzu, ktorú ponúka spoločnosť Google a ktorá sleduje a podáva správy o návštevnosti webových stránok. Spoločnosť Google používa zhromaždené údaje na sledovanie a monitorovanie používania našej služby. Tieto údaje sa zdieľajú s ostatnými službami Google. Google môže zhromaždené údaje použiť na kontextové a personalizovanie reklám vo svojej vlastnej reklamnej sieti.

Nainštalovaním doplnku prehliadača môžete zrušiť sprístupnenie svojej činnosti v službe Google Analytics. Doplnok zabraňuje JavaScriptu Google Analytics (ga.js, analytics.js a dc.js) zdieľať informácie o aktivite návštev so službou Google Analytics. Viac informácií o postupoch ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na webovej stránke Podmienky ochrany osobných údajov Google: https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Odkazy na iné stránky

Naša služba môže obsahovať odkazy na iné stránky, ktoré nie sú prevádzkované nami. Ak kliknete na odkaz tretej strany, budete presmerovaní na webovú stránku tejto tretej strany. Dôrazne vám odporúčame, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov každej navštívenej stránky.

Nemáme kontrolu a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo praktiky akýchkoľvek webových stránok alebo služieb tretích strán.

Ochrana osobných údajov detí

Naša služba nie je určená pre osoby mladšie ako 18 rokov („Deti“).

Nebudeme vedome zhromažďovať informácie umožňujúce identifikáciu osôb mladších ako 18 rokov. Ak ste rodič alebo opatrovník a viete, že vaše dieťa nám poskytlo osobné údaje, kontaktujte nás. Ak zistíme, že sme od detí zhromaždili osobné údaje bez overenia súhlasu rodičov, podnikneme kroky na odstránenie týchto informácií z našich serverov.

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Občas môžeme aktualizovať naše zásady ochrany osobných údajov. O akýchkoľvek zmenách vás budeme informovať zverejnením nových Zásad ochrany osobných údajov na tejto stránke.

Pred nadobudnutím účinnosti zmeny vás budeme informovať e-mailom a / alebo výrazným oznámením v našej službe a aktualizujeme „dátum účinnosti“ v hornej časti týchto zásad ochrany osobných údajov.

Odporúčame vám pravidelne kontrolovať tieto zásady ochrany osobných údajov, či neobsahujú akékoľvek zmeny. Zmeny v týchto zásadách ochrany osobných údajov sú účinné, keď sú zverejnené na tejto stránke.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte nás na adrese support@virtuse.com

Subscribe to Virtuse News
graphical divider
arrow-up icon