Obchodné podmienky

graphical divider

Virtuse Group Private Limited. (ďalej len „spoločnosť“) je spoločnosť založená v Singapurskej republike podľa zákonov Singapurskej republiky a prevádzkuje webovú stránku https://www.virtuse.com (ďalej len „táto webová stránka“ alebo „webová stránka“), čo je platforma určená na transakcie s digitálnym majetkom a poskytovanie súvisiacich služieb (ďalej len „služba“).

Táto zmluva je uzavretá medzi vami a webovou stránkou Virtuse Exchange (VEX). Používaním akýchkoľvek služieb sprístupnených prostredníctvom VEX (https://www.virtuse.com) alebo pridružených spoločností VEX súhlasíte s tým, že ste si prečítali, porozumeli a prijali všetky zmluvné podmienky obsiahnuté v tejto zmluve o podmienkach používania, ako aj naše Zásady ochrany osobných údajov a formulár súhlasu, ktoré obsahujú nariadenie GDPR. Keďže ide o právne záväznú zmluvu, pred použitím ktorejkoľvek z našich Služieb si pozorne prečítajte túto zmluvu a súvisiace upozornenia. Registráciou, prístupom alebo používaním VEX súhlasíte s podmienkami, ktoré sú uvedené v tejto zmluve s používateľom. Ak nesúhlasíte s touto používateľskou zmluvou, pokračujte v spustení funkcie deaktivácie účtu (pre existujúcich používateľov) a zastavte používanie služby VEX a ktorejkoľvek z jej služieb.

Pre pohodlie používateľov môže byť všetok obsah na VEX dostupný vo viacerých jazykoch. V prípade akéhokoľvek konfliktu medzi rôznymi jazykovými verziami takéhoto obsahu alebo akéhokoľvek vynechania akejkoľvek jazykovej verzie, má prednosť čínska verzia takéhoto obsahu.

Viac informácií o VEX nájdete v informáciách o spoločnosti a licenciách, ktoré nájdete na webovej stránke. Ak máte otázky týkajúce sa tejto zmluvy, neváhajte kontaktovať spoločnosť VEX a požiadať o vysvetlenie prostredníctvom nášho tímu zákazníckej podpory.

Virtuse Exchange si vyhradzuje právo kedykoľvek a podľa vlastného uváženia upraviť alebo zmeniť podmienky zmluvy. Spoločnosť VEX poskytne oznámenie o týchto zmenách aktualizáciou revidovaných podmienok používania na webovej stránke (https://virtuse.exchange/public/pdf/Terms-and-conditions.pdf). Akékoľvek a všetky úpravy alebo zmeny Podmienok používania nadobudnú účinnosť okamžite po ich oznámení na webovej stránke alebo uvoľnení používateľom. Vaše ďalšie používanie služieb spoločnosti VEX ako také znamená prijatie zmenenej zmluvy a pravidiel.

 

Spôsobilosť

Registráciou na používanie účtu VEX potvrdzujete, že máte najmenej 18 rokov a ste fyzickou osobou, právnickou osobou alebo inou organizáciou s plnou právnou spôsobilosťou na uzavretie tejto používateľskej zmluvy medzi vami a spoločnosťou VEX. Ak nie, vy a váš opatrovník prevezmete všetky dôsledky vyplývajúce z vašich činov a VEX bude mať právo zrušiť alebo zmraziť váš účet okrem podávania nárokov na kompenzáciu voči vám a vášmu opatrovníkovi.

 

Zákaz používania

Prístupom a používaním VEX a ktorejkoľvek z jej služieb potvrdzujete a vyhlasujete, že nie ste na žiadnom zozname obchodných alebo ekonomických sankcií, ako je zoznam sankcií Bezpečnostnej rady OSN a jeho ekvivalent. VEX si ponecháva právo vybrať si svoje trhy a jurisdikcie, na ktoré bude pôsobiť, a môže obmedziť alebo odmietnuť svoje služby v určitých krajinách. Obsah tejto zmluvy nebude vyňatý zo zákonov krajiny, pod ktorú používateľ patrí. VEX trvá na svojom stanovisku, že zakázaní používatelia nesmú používať VEX a žiadne z jeho služieb ani k nim pristupovať.

 

Popis služieb

 VEX poskytuje online platformu na obchodovanie s digitálnymi aktívami (od krypto do kryptomeny) pre produkty bežne známe ako kryptografické tokeny, digitálne tokeny alebo kryptografické meny. Spoločnosť VEX na svojej platforme neposkytuje možnosti obchodovania s fiatmi a ako taká nepodlieha prísnym nariadeniam, ktoré s ňou súvisia. VEX funguje ako poskytovateľ obchodnej platformy a nie je kupujúcim ani predávajúcim v obchodoch uskutočnených medzi obchodníkmi. VEX tiež nie je tvorcom trhu. Obchodníci sa musia zaregistrovať a otvoriť si účet u VEX a vložiť digitálne aktíva pred začatím obchodovania. Obchodníci môžu požiadať o stiahnutie svojich digitálnych aktív s výhradou obmedzení uvedených v Zmluvných podmienkach.

VEX sa snaží udržiavať presnosť informácií zverejnených na svojej webovej stránke, nemôže však zaručiť presnosť, vhodnosť, spoľahlivosť, úplnosť, výkon alebo vhodnosť obsahu na webovej stránke a nezodpovedá za žiadne straty alebo škody, ktoré môžu priamo vzniknúť. alebo nepriamo z obsahu. Informácie na webovej stránke VEX sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a poskytujú sa primárne s cieľom uľahčiť používateľom dospieť k nezávislým rozhodnutiam. VEX neposkytuje investičné ani poradenské poradenstvo a nenesie žiadnu zodpovednosť za použitie alebo interpretáciu informácií uvedených na jej webovej stránke alebo iných komunikačných médiách. Všetci používatelia VEX musia pochopiť, že s obchodovaním sú spojené riziká. VEX nabáda všetkých používateľov, aby postupovali obozretne a obchodovali zodpovedne v rámci svojich vlastných prostriedkov.

 

Zatiaľ čo VEX kladie dôraz na bezpečnosť platformy, aby zaistila kontinuitu a bezpečnosť svojich služieb (oznámenia budú vydané v prípade výpadku/údržby), VEX si vyhradzuje právo zrušiť, vrátiť späť alebo zablokovať transakcie všetkých typov na svojej platforme v prípade abnormálnych transakcií. VEX nebude od svojich používateľov žiadať žiadne heslo ani nebude od používateľov požadovať prevod prostriedkov, ktoré nie sú uvedené na jej obchodnej platforme. Používateľom sa odporúča postupovať obozretne pri riešení zliav alebo propagačných akcií, ktoré by mohli viesť k podvodom. Súhlasíte s tým, že VEX nenesie zodpovednosť za žiadne straty vyplývajúce zo situácií uvedených vyššie.

Používaním VEX a akýchkoľvek jej služieb vyhlasujete, že všetky informácie poskytnuté VEX v súvislosti s týmito Podmienkami sú pravdivé, presné a úplné.

 

Dôležité upozornenie: Týmto vám pripomíname, že:

 Obchodovanie s digitálnymi aktívami je vysoko rizikové, a preto nie je vhodné pre veľkú väčšinu ľudí. Beriete na vedomie a chápete, že investícia do digitálnych aktív môže viesť k čiastočnej alebo úplnej strate vašej investície, a preto sa vám odporúča, aby ste o výške svojej investície rozhodli na základe svojej schopnosti znášať straty. Beriete na vedomie a chápete, že digitálne aktíva môžu vytvárať odvodené riziká. Preto, ak máte nejaké pochybnosti, odporúčame vám najskôr vyhľadať pomoc finančného poradcu. Okrem vyššie uvedených rizík môžu existovať aj nepredvídateľné riziká. Preto vám odporúčame, aby ste pred akýmkoľvek rozhodnutím o kúpe a predaji digitálnych aktív dôkladne zvážili a použili jasný úsudok na posúdenie vašej finančnej situácie a vyššie uvedených rizík; všetky straty z toho vyplývajúce budete znášať vy a my nenesieme žiadnu zodpovednosť.

 

 •     Samotné digitálne aktíva neponúka žiadna finančná inštitúcia, spoločnosť ani táto webová stránka;
 •     Trh s digitálnymi aktívami je nový a nepotvrdený a nemusí sa nevyhnutne rozširovať;
 •     Digitálne aktíva využívajú predovšetkým špekulanti a relatívne menej sa využívajú na maloobchodných a komerčných trhoch; transakcie s digitálnymi aktívami sú vysoko rizikové vzhľadom na skutočnosť, že sa s nimi obchoduje počas celého dňa bez obmedzenia rastu alebo poklesu ceny a tvorcovia trhu a globálne vládne politiky môžu spôsobiť veľké výkyvy ich cien;
 •     Transakcie s digitálnymi aktívami môžu byť kedykoľvek pozastavené alebo zakázané z dôvodu prijatia alebo úpravy národných zákonov, nariadení a regulačných dokumentov.

 

Beriete na vedomie, že VEX je určený len na to, aby vám slúžil ako miesto na získanie informácií o digitálnych aktívach, hľadanie obchodných protistrán, vedenie rokovaní o digitálnych aktívach a uskutočňovanie transakcií s nimi. VEX sa nezúčastňuje na žiadnej z vašich transakcií, a preto musíte podľa vlastného uváženia starostlivo posúdiť pravosť, zákonnosť a platnosť príslušných digitálnych aktív a/alebo informácií a niesť výhradne zodpovednosť a straty, ktoré z toho môžu vyplynúť.

Všetky názory, informácie, diskusie, analýzy, ceny, rady a ďalšie informácie na tejto webovej stránke sú všeobecnými prehľadmi trhu a nepredstavujú žiadne investičné poradenstvo. Nenesieme žiadnu zodpovednosť vyplývajúce priamo alebo nepriamo zo spoliehania sa na vyššie uvedené informácie, vrátane, ale nie výlučne, straty zisku.

Obsah www.virtuse.com sa môže z času na čas a kedykoľvek bez upozornenia zmeniť a my sme prijali primerané opatrenia na zabezpečenie presnosti informácií na webovej stránke; nezaručujeme však stupeň takejto presnosti ani nenesieme žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu priamo alebo nepriamo z informácií na tejto webovej stránke alebo z akéhokoľvek oneskorenia alebo zlyhania spôsobeného zlyhaním pripojenia na internet, prenosu alebo prijatia akéhokoľvek oznámenia a informácií.

Spoločnosť môže kedykoľvek pozastaviť alebo ukončiť váš účet alebo používanie služby alebo spracovanie akejkoľvek transakcie s digitálnym majetkom, ak podľa vlastného uváženia rozhodne, že ste porušili túto zmluvu alebo že jej poskytovanie alebo vaše používanie služby a vaša jurisdikcia je nezákonná. POUŽÍVANIE SLUŽBY OSOBAMI, KTORÉ SA NACHÁDZAJÚ V SPOJENÝCH ŠTÁTOCH AMERICKÝCH, JE ZAKÁZANÉ.

 

https://www.virtuse.com je jediná oficiálna externá platforma na zverejňovanie informácií pre túto webovú stránku;

Je zakázané používať VEX na akékoľvek nezákonné transakčné aktivity, ako je pranie špinavých peňazí, pašovanie a komerčné úplatkárstvo. V prípade, že sa niektorá z takýchto aktivít odhalí, www.virtuse.com prijme všetky dostupné opatrenia, vrátane, ale nie výlučne, zmrazenia účtu páchateľa, upovedomenia príslušných orgánov atď., a nepreberieme žiadnu zodpovednosť z toho vyplývajúcu. a vyhradzuje si právo brať príslušné osoby na zodpovednosť;

Je zakázané používať www.virtuse.com za účelom zlomyseľnej manipulácie s trhom, nesprávnych transakcií alebo akýchkoľvek iných nezákonných obchodných aktivít. Ak sa odhalí niektorá z takýchto nezákonných obchodných aktivít, táto webová stránka prijme také preventívne a ochranné opatrenia, ako je varovanie, obmedzenie obchodovania a zatváranie účtov pred akoukoľvek a všetkými takýmito zlomyseľnými manipuláciami s cenami, zlomyseľným ovplyvňovaním systému obchodovania a akýmkoľvek iným nezákonným správaním; nepreberáme žiadnu zodpovednosť z toho vyplývajúcu a vyhradzujeme si právo brať na zodpovednosť príslušné osoby.

Keď sa stanete členom tohto VEX, dostanete členský účet a zodpovedajúce heslo, ktoré budete ako člen VEX riadne viesť; Členovia sú zodpovední za všetky činnosti a udalosti uskutočnené prostredníctvom ich účtov.

 

 1.     Nemôžete sa zapojiť do obchodovania na platforme obchodovania s digitálnymi aktívami poskytovanej spoločnosťou VEX a získať prístup k službám, ktoré sú výhradne dostupné členom v súlade s pravidlami a predpismi VEX, pokiaľ a kým sa nestanete členom tejto webovej stránky; ak nie ste členom tejto webovej stránky, môžete sa na ňu prihlásiť a prezerať si ju a mať prístup k ďalším službám, ktoré povoľujú pravidlá a predpisy tejto webovej stránky.

 

 1.     Keď sa zaregistrujete ako člen tejto webovej stránky a budete používať ktorúkoľvek zo služieb a funkcií ponúkaných spoločnosťou VEX, bude sa mať za to, že ste si prečítali túto dohodu, porozumeli ste jej a:

o   akceptoval, že bude viazaný všetkými podmienkami tejto zmluvy;

o   Potvrdzujete, že ste dosiahli vek 16 rokov alebo iný zákonný vek na uzatváranie zmlúv, ako to vyžaduje iný platný zákon, a vaša registrácia na VEX, nákup alebo predaj prostredníctvom tejto webovej stránky, zverejnenie informácií o VEX a iné správanie, ktoré naznačuje vašu akceptovanie Služieb ponúkaných touto webovou stránkou bude v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi suverénneho štátu alebo regiónu, ktorý má nad vami jurisdikciu, a potvrdzujete, že máte dostatočnú kapacitu na prijatie týchto podmienok, uzatváranie transakcií a používanie tohto Web pre transakcie digitálnych aktív.

 •     Zaväzujete sa, že všetky vaše digitálne aktíva zapojené do transakcií podľa tejto zmluvy sú legálne nadobudnuté a vlastnené vami.
 •     Súhlasíte s tým, že prevezmete všetky záväzky za svoje vlastné transakčné a netransakčné aktivity, ako aj všetky zisky a straty z nich.
 •     Potvrdzujete, že údaje uvedené pri registrácii sú pravdivé a presné.
 •     Súhlasíte s tým, že budete dodržiavať všetky príslušné zákony vrátane oznamovania ziskov z transakcií na daňové účely.
 •     Táto zmluva je záväzná iba pre práva a povinnosti medzi vami a nami a nezahŕňa právne vzťahy a právne spory vyplývajúce a súvisiace s transakciou digitálnych aktív medzi používateľmi VEX a medzi inými webovými stránkami a vami.

 

Obmedzenie a oslobodenie od zodpovednosti

 1.     Rozumiete a súhlasíte s tým, že za žiadnych okolností nebudeme niesť zodpovednosť za žiadnu z nasledujúcich udalostí:
 •       strata príjmu;
 •       ušlý zisk z transakcie alebo zmluvné straty;
 •       narušenie podnikania
 •       strata očakávaných menových strát
 •       stratu informácií
 •       strata príležitosti, poškodenie dobrého mena alebo dobrého mena
 •       poškodenie alebo strata údajov;
 •       náklady na nákup alternatívnych produktov alebo služieb;
 •       žiadne nepriame, špeciálne alebo náhodné straty alebo škody vyplývajúce z akéhokoľvek porušenia (vrátane nedbanlivosti), porušenia zmluvy alebo akejkoľvek inej príčiny, bez ohľadu na to, či takúto stratu alebo škodu môžeme rozumne predvídať alebo nie, a bez ohľadu na to, či sme alebo nie vopred upozornený na možnosť takejto straty alebo poškodenia.

 

 1.     Rozumiete a súhlasíte s tým, že nenesieme zodpovednosť za žiadne škody spôsobené ktoroukoľvek z nasledujúcich udalostí:
 •     Ak sa riadne oprávnene domnievame, že vaše konkrétne transakcie môžu zahŕňať akékoľvek vážne porušenie alebo porušenie zákona alebo dohody;
 •     Ak sa odôvodnene domnievame, že vaše správanie na VEX je nezákonné alebo nemorálne;
 •     Výdavky a straty vyplývajúce z nákupu alebo získania akýchkoľvek údajov, informácií alebo transakcií atď. prostredníctvom služieb ponúkaných spoločnosťou VEX;
 •     Vaše nepochopenie služieb ponúkaných spoločnosťou VEX;
 •     Akékoľvek iné straty súvisiace so službami poskytovanými spoločnosťou VEX, ktoré nemožno pripísať nám.

 

Ak neposkytneme Služby alebo sa oneskoríme s poskytovaním takýchto Služieb z dôvodu údržby zariadenia informačnej siete, zlyhania pripojenia informačnej siete, chýb v počítači, komunikačných alebo iných systémoch, výpadkov napájania, poveternostných podmienok, neočakávaných nehôd, priemyselných akcií, pracovných sporov, vzbúr , povstania, nepokoje, nedostatok produktivity alebo výrobných materiálov, požiare, záplavy, búrky, výbuchy, vojny, zlyhanie na strane bánk alebo iných partnerov, kolaps trhu s digitálnymi aktívami, kroky vlády, súdnych alebo správnych orgánov, iné činy ktoré nie sú pod našou kontrolou alebo mimo našej neschopnosti kontrolovať, alebo v dôsledku príčin na strane tretích strán, nepreberáme žiadnu zodpovednosť za takéto neposkytnutie služby alebo oneskorenie pri poskytovaní služieb, ani za výslednú stratu, ktorú môžete utrpieť v dôsledku takéhoto zlyhania alebo oneskorenia.

 1.     Nemôžeme zaručiť, že všetky informácie, programy, texty atď. obsiahnuté vo VEX sú úplne bezpečné, bez zásahov a zničenia akýmikoľvek škodlivými programami, ako sú vírusy, trójske kone atď. akýchkoľvek služieb ponúkaných spoločnosťou VEX, sťahovanie akéhokoľvek programu, informácií a údajov z VEX a ich používanie sú vašimi osobnými rozhodnutiami, a preto znášate všetky riziká a straty, ktoré môžu vzniknúť.
 1.     Nedávame žiadne záruky a záväzky v súvislosti s akýmikoľvek informáciami, produktmi a podnikaním akýchkoľvek webových stránok tretích strán prepojených s touto webovou stránkou, ako aj akýmikoľvek inými formami obsahu, ktoré nám nepatria; vaše používanie akýchkoľvek služieb, informácií a produktov poskytovaných webovou stránkou tretej strany je vaším osobným rozhodnutím, a preto preberáte všetky povinnosti, ktoré z toho vyplývajú.
 1.     Neposkytujeme žiadne výslovné ani implicitné záruky týkajúce sa vášho používania služieb ponúkaných spoločnosťou VEX, vrátane, nie však výlučne, použiteľnosti, neprítomnosti chýb alebo vynechaní, konzistentnosti, presnosti, spoľahlivosti a použiteľnosti poskytovaných služieb na konkrétny účel. od VEX. Okrem toho neprijímame žiadne záväzky ani záruky v súvislosti s platnosťou, presnosťou, správnosťou, spoľahlivosťou, kvalitou, stabilitou, integritou a aktuálnosťou technológie a informácií, na ktoré sa vzťahujú služby ponúkané spoločnosťou VEX. Či sa prihlásite do VEX alebo využijete služby poskytované touto webovou stránkou, je vaším osobným rozhodnutím, a preto znášate všetky riziká a možné straty vyplývajúce z takéhoto rozhodnutia. V súvislosti s trhom, hodnotou a cenou digitálnych aktív neposkytujeme žiadne explicitné ani implicitné záruky; rozumiete a uznávate, že trh s digitálnymi aktívami je nestabilný, že cena a hodnota aktív môže kedykoľvek kolísať alebo skolabovať a že transakcia s digitálnymi aktívami je založená na vašej osobnej slobodnej vôli a rozhodnutí, a preto prevezmete akékoľvek a všetky riziká a straty, ktoré z toho môžu vyplynúť.
 1.     Záruky a záväzky uvedené v tejto dohode budú jedinou zárukou a vyhláseniami, ktoré urobíme v súvislosti so službami, ktoré poskytujeme na základe tejto dohody a prostredníctvom VEX, a nahradia všetky záruky a záväzky vyplývajúce akýmkoľvek iným spôsobom a spôsobom. či už písomne ​​alebo slovne, výslovne alebo implicitne. Všetky tieto záruky a vyhlásenia predstavujú iba naše vlastné záväzky a záväzky a nezaručujú, že žiadna tretia strana dodrží záruky a záväzky obsiahnuté v tejto dohode.
 1.     Nevzdávame sa žiadnych práv, ktoré nie sú uvedené v tejto zmluve, a v maximálnom rozsahu povolenom príslušným zákonom, aby sme obmedzili, vyňali alebo kompenzovali našu zodpovednosť za škody.
 1.     Po registrácii vášho účtu u VEX sa má za to, že schvaľujete všetky nami vykonávané operácie v súlade s pravidlami stanovenými v tejto dohode a všetky riziká vyplývajúce z takýchto operácií preberáte vy.

 

Ukončenie zmluvy

VEX má právo zrušiť váš účet u VEX v súlade s touto dohodou a táto zmluva bude ukončená dňom zrušenia vášho účtu.

Spoločnosť VEX má právo ukončiť všetky služby, ktoré vám spoločnosť VEX ponúka v súlade s touto dohodou, a táto zmluva sa skončí dňom ukončenia všetkých služieb, ktoré vám táto webová stránka ponúka.

Po ukončení tejto zmluvy nemáte právo požadovať od spoločnosti VEX, aby vám naďalej poskytovala akúkoľvek službu alebo vykonávala akúkoľvek inú povinnosť, vrátane, ale nie výlučne, žiadosti od spoločnosti VEX, aby vám uchovávala alebo sprístupňovala akékoľvek informácie vo vašej predchádzajúcej pôvodný účet, alebo preposlať vám alebo akejkoľvek tretej strane akékoľvek informácie v ňom uvedené, ktoré nie sú prečítané alebo odoslané.

Ukončenie tejto dohody nebráni pozorujúcej strane požadovať od zmluvnej strany, ktorá ju porušila, aby prevzala iné záväzky.

  

Dohľad nad transakciami

Neustále nastavujeme a upravujeme denné limity obchodovania a výberu hotovosti na základe bezpečnostných požiadaviek a aktuálneho stavu transakcií;

Ak sa transakcia vyskytuje často na vami registrovanom účte alebo je mimo primeraných okolností, náš profesionálny tím posúdi a určí, či je takáto transakcia podozrivá;

Ak na základe nášho posúdenia identifikujeme konkrétnu transakciu ako podozrivú, môžeme prijať také reštriktívne opatrenia, ako je pozastavenie transakcie alebo odmietnutie transakcie, a ak je to možné, môžeme transakciu čo najskôr zvrátiť a nahlásiť to príslušným orgánom, avšak bez toho, aby vás o tom informovali;

Vyhradzujeme si právo odmietnuť registračné žiadosti žiadateľov, ktorí nespĺňajú medzinárodné štandardy proti praniu špinavých peňazí alebo ktorých možno považovať za politické a verejné osobnosti; vyhradzujeme si právo pozastaviť alebo ukončiť transakciu identifikovanú ako podozrivú na základe nášho vlastného posúdenia, čím však neporušíme žiadnu z našich povinností a povinností voči vám.

 

Ochranné známky

„Virtuse“ je ochranná známka spoločnosti Virtuse Exchange. Ostatné značky, grafika, typy písma, ochranné známky a logá objavujúce sa na webovej stránke sú ochranné známky alebo obchodné oblečenie Virtuse Exchange. Všetky ostatné ochranné známky vyskytujúce sa na webovej stránke sú majetkom ich príslušných vlastníkov. Naša ochranná známka a obchodné oblečenie sa nesmú používať žiadnym spôsobom na žiadny účel bez nášho výslovného písomného súhlasu.

 

Subscribe to Virtuse News
graphical divider
arrow-up icon